Dinsdag 24 juli 2007t/m Donderdag 26 juli 2007 Testritten Smart Connection
Testritten Smart Connection Bij deze ritten zijn geen reizigers toegelaten!

Samenstelling van alle ritten: Eloc + 3 A/B + Bds

-------
24 juli
-------
800733
Aswplz V 08:53
Sgra D 08:54
Asd A 08:57

733
Asd V 09:03
Dgok D 09:06
Asdma D 09:07
Asdmw D 09:08
Asdm D 09:09
Dmn D 09:11
Gpda D 09:13
Wp D 09:16
Kv D 09:19
Ndb A 09:24
V 09:33
Hvs D 09:41
Brn D 09:47
Brna D 09:48
Amf V 09:55
Ama D 09:57
Amfs D 09:59
Avat D 10:01
Nkk LSP D 10:04
Pt D 10:08
Hd D 10:14
Ns A 10:22
V 10:33
Hde D 10:38
Zl A 10:50
V 10:53
Hea D 10:56
Ddv D 11:02
Mp A 11:09
V 11:10
Mpa D 11:11
Kg D 11:15
Hgv V 11:22
Bl D 11:30
Asn V 11:39
Onz D 11:49
Hrn D 11:51
Gnl D 11:53
Gn A 11:56

746
Gn V 13:00
Gnl D 13:03
Hrn D 13:04
Onz D 13:06
Asn A 13:16
V 13:17
Bl D 13:25
Hgv D 13:32
Kg D 13:37
Mpa D 13:41
Mp A 13:43
V 13:44
Ddv D 13:51
Hea D 13:55
Zl A 13:59
Zl V 14:13
Hde D 14:22
Ns D 14:26
Hd D 14:32
Pt D 14:37
Nkk D 14:41
Avat D 14:44
Amfs D 14:46
Ama D 14:47
Amf A 14:49
Amf V 14:52
Brna D 14:58
Brn D 14:59
Hvs A 15:04
V 15:14
Ndb D 15:18
Kv D 15:23
Wp D 15:26
Gpda D 15:29
Asdm D 15:35
Asdmw D 15:36
Asd A 15:41

800746
Asd LSP V 15:42
Sgra D 15:44
Aswplz A 15:45

-------
26 juli
-------
800631
Aswplz V 08:53
Sgra D 08:54
Asd A 08:57

1631
Asd V 09:03
Dgok D 09:06
Asdma D 09:07
Asdmw D 09:08
Asdm D 09:09
Dmn D 09:11
Gpda D 09:13
Wp D 09:16
Kv D 09:19
Ndb A 09:24
Ndb V 09:33
Hvs D 09:41
Brn D 09:47
Brna D 09:48
Amf A 09:55
Amf V 09:56
Ama D 09:58
Bnva D 10:06
Sto D 10:09
Apd A 10:21
V 10:26
Apda D 10:27
Dv A 10:36
V 10:38
Spa D 10:41
Rsn D 10:54
Wdn D 10:58
Aml A 11:02
Aml V 11:04
Amri D 11:06
Bn D 11:11
Hgl A 11:16
V 11:18
Es A 11:25

1652
Es V 14:04
Esd D 14:08
Hgl A 14:13
V 14:14
Amri D 14:21
Aml A 14:23
Aml V 14:24
Wdn D 14:27
Rsn D 14:33
Spa D 14:50
Dv A 14:54
Dv V 14:55
Apda D 15:03
Apd A 15:05
V 15:07
Sto D 15:18
Bnva D 15:21
Ama D 15:28
Amf A 15:31
Amf V 15:34
Brna D 15:39
Brn D 15:40
Hvs D 15:44
Ndb D 15:48
Kv D 15:53
Wp A 15:56
V 15:57
Gpda D 16:00
Asdm D 16:06
Asdmw D 16:07
Asd A 16:12

800652
Asd V 16:18
Sgra D 16:20
Aswplz A 16:21