Donderdag 6 september 2007 Testritten Smart Connection
Testritten Smart Connection Bij deze ritten zijn geen reizigers toegelaten!

Samenstelling van de ritten: IRM-IV

800631
Aswplm V 07:56
Asdta D 07:57
Ass D 07:59
Asdl D 08:02
Asra D 08:04
Shl D 08:09
Hfd A 08:13
V 08:14
Hfdm D 08:15
Hfdo A 08:16

71631
Hfdo V 08:43
Hfdm D 08:45
Hfd A 08:46
V 08:48
Shl A 08:52

1631
Shl V 08:54
Asra D 08:58
Asdz A 09:01
V 09:02
Rai D 09:03
Dvaw D 09:04
Dvd A 09:06
V 09:07
Dmnz D 09:09
Ddm D 09:11
Gpda D 09:12
Wp D 09:16
Kv D 09:19
Ndb A 09:24
Ndb V 09:33
Hvs D 09:41
Brn D 09:47
Brna D 09:48
Amf A 09:55
Amf V 09:56
Ama D 09:58
Bnva D 10:06
Sto D 10:09
Apd A 10:21
V 10:26
Apda D 10:27
Dv A 10:36
V 10:38
Spa D 10:41
Rsn D 10:54
Wdn D 10:58
Aml A 11:02
V 11:04
Amri D 11:06
Bn D 11:11
Hgl A 11:16
V 11:18
Es A 11:24

1652
Es V 15:04
Esd D 15:08
Hgl A 15:13
V 15:14
Amri D 15:21
Aml A 15:23
Aml V 15:24
Wdn D 15:27
Rsn D 15:33
Spa D 15:50
Dv A 15:54
Dv V 15:55
Apda D 16:03
Apd A 16:05
V 16:07
Sto D 16:18
Bnva D 16:21
Ama D 16:28
Amf A 16:31
Amf V 16:34
Brna D 16:39
Brn D 16:40
Hvs D 16:44
Ndb D 16:48
Kv D 16:53
Wp D 16:56
Gpda D 17:00
Ddm D 17:02
Dmnz D 17:05
Dvd A 17:07
V 17:08
Dvaw D 17:10
Rai D 17:12
Asdz A 17:14
V 17:15
Asra D 17:19
Shl A 17:25

71652
Shl V 17:27
Hfd D 17:31
Hfdm D 17:32
Hfdo A 17:34

800652
Hfdo V 17:43
Hfdm D 17:45
Hfd D 17:46
Shl D 17:51
Asra D 17:55
Asdl D 17:57
Aeg D 17:58
Asdta A 18:02
V 18:07
Aswplm A 18:09