Woensdag 5 november 2008 Sollicitatietrein met ICM-III
Sollicitatietrein met ICM-III Sollicitatietrein gereden door ICM-III:

828350:
Wgm v.9:57
Asd a.10:06

28350:
Asd v.10:16
Ass d.10:22
Asra d.10:28
Shl d.10:32
Hfd d.10:36
Ledn a.10:50
Ledn v.10:58
Gv a.11:15
Gv v.11:22
Dt a.11:30
Dt v.11:54
Sdm d.12:01
Rtd a.12:08

28351:
Rtd v.12:25
Hlba d.12:29
Rtng d.12:33
Nwk d.12:40
Gd a.12:48
Gd v.12:59
Odw d.13:05
Wd d.13:10
Vtn d.13:18
Ut a.13:25
Ut v.13:30
Mas d.13:35
Bkl d.13:38
Asb d.13:46
Dvd d.13:48
Asdm d.13:52
Asd a.13:59

828351:
Asd v.14:13
Wgm a.14:23
Wgm v.16:50
Wp d.17:01
Ndb a.17:09
Ndb v.17:18
Hvs d.17:25
Amf a.17:38
Amf v.17:43
Sto d.17:58
Apd a.18:10
Apd v.18:18
Dv d.18:32
Spa d.18:35
Wdn d.18:59
Aml d.19:03
Bn d.19:09
Es a.19:20