Zaterdag 27 augustus 2011 Stoomtrein voor Heideweek
VSM stoomtrein Heideweek zaterdag 27 aug:
Stoomlok ? 4 rijtuigen ? D-lok

88019:
Apd V 6:15
Sto D 6:35
Bnva D 6:40
Ama D 6:51
Amf D 6:54
Amfva D 6:56
Dld D 7:03
Bhv D 7:05
Bloa D 7:08
Uto D 7:10
Utoa D 7:11
Ut A 7:13
Ut V 7:25
Utva D 7:28
Lak D 7:29
Mrg D 7:41
Har D 7:47
Ed A 8:00

38320/38322/38324/38326 (Elk een uur verder):
Ed V 8:53
Edc V 8:59
Ltn A 9:06
Ltn V 9:07
Bnc A 9:14

38321/38323/38325/38327 (Elk een uur verder):
Bnc V 9:28
Ltn A 9:36
Ltn V 9:37
Edc V 9:44
Ed A 9:49

38330/38332/38334 (Elk een uur verder):
Ed V 13:53
Edc V 13:59
Ltn A 14:06
Ltn V 14:07
Bnc A 14:14

38331/38333/38335 (Elk een uur verder):
Bnc V 14:28
Ltn A 14:36
Ltn V 14:37
Edc V 14:44
Ed A 14:49

88020:
Ed V 17:15
Har D 17:28
Mrn D 17:33
Mrg D 17:34
Lak D 17:45
Utva D 17:46
Ut A 17:49
Ut V 17:54
Utoa D 17:58
Uto D 17:59
Bloa D 18:01
Bhv D 18:04
Dld A 18:07
Dld V 18:10
Sdn D 18:17
Amfva D 18:20
Amf D 18:22
Ama D 18:25
Bnva D 18:37
Sto D 18:42
Apd A 19:00